Р Е Ш Е Н И Е    273

гр.Габрово,12.10.2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ГАБРОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично заседание на четвърти октомври   две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц.Минкова

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: Сн.Бонева                                                                                           

                                                                                            П.Пенкова

 

при секретаря Б.Бобчева  като разгледа докладваното от съдията Ц.Минкова В.гр.д. № 288 по описа за 2011 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

С Решение № 345 от 27 юни 2011 година по гр.д. № 854 по описа за 2011 година Габровският районен съд  е отменил Заповед с рег. № 263 от 25.02.2011 година на Директора на ОД на МВР за налагане на дисциплинарно наказание „Забележка” за срок от една година по чл. 188 т.1 във вр. С чл. 186 и чл. 187 т.3 от КТ на Д.М.Б.  ЕГН ********** като незаконосъобразна. Осъдил е ОД на МВР да заплати на ищцата направените разноски за тази инстанция на основание чл. 78  ал.1 от ГПК.

В законния срок решението е обжалвано от ОД МВР –гр. Габрово.

Във въззивната жалба се твърди ,че постановеното решение е незаконосъобразно. Твърди се, че на ищцата е връчен препис от заповедта за дисциплинарното наказание в изпълнение на Инструкция № І З-1015/04.07.2006 г. В чл. 195 от КТ нямало изискване за връчване на оригинал на заповедта и поради това ищцата се подписала на препис от заповедта .Същата била издадена от Директора на ОДМВР и била законна от гледна точка на разпоредбите на чл. 192 ал.1 от КТ.По отношение на изразеното от районния съд становище ,че процесната заповед не била надлежно мотивирана ,тъй като в нея не било посочено конкретно извършеното от ищцата нарушение на трудовата дисциплина и кога е извършено  съгласно разпоредбата на чл. 195 ал.1 от КТ  се твърди,че  заповедта е издадена след получаване на обяснения от наказаната  служителка  и правомерно е наложено наказанието след изпълнение на изискването на чл. 193 ал.1 от КТ за предварително снемане на обяснения.Заповедта за наказание била мотивирана по смисъла на чл. 195 ал.1 от КТ В нея се съдържали данни в какво се състоят нарушенията от обективна и субективна страна.В практиката на ВКС трайно се приемало,че заповедта за уволнение може да се мотивира чрез препращане към друг акт на работодателя,който е доведен до знанието на служителя в конкретния случай-докладна записка –справка с рег.№ 7947 от 18.02.2011 година.Докладните записки обективирали нарушенията чрез техните съществени признаци. Твърди се също,че служителката е осъществила състава на нарушението по чл. 187 т.3 от КТ чрез бездействие като не е пратила своевременно подадените жалби в Габровски РС.-техническите и технологическите правила вменени й в длъжностната характеристика са също елемент от задълженията й по трудовото правоотношение.

В срока по ГПК ответницата по жалбата не е представила отговор.

Окръжният съд като взе предвид оплакванията в жалбата,становищата на страните по делото ,както и събраните доказателства намери следното:

Жалбата е подадена в срок ,от имащо право на жалба лице и против подлежащ на обжалване съдебен акт,поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество тя е неоснователна .

Решението на първоинстанционния съд е валидно ,допустимо ,а по същество правилно по следните съображения:

По делото безспорно е установено ,че ответницата по жалбата ,която е заемала длъжността „системен оператор” в група „Регистрация и отчет на ГТПС „към сектор „Охранителна полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД МВР –Габрово  с Допълнително споразумение  от 01.12.2010 г. е назначена на длъжност „системен оператор” в група „Организация на движението,пътен контрол и превантивна дейност” на сектор „Пътна полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Габрово.

С процесната заповед № 263 от 25.02.2011 г. й е наложено дисциплинарно наказание „забележка” за срок от една година на основание чл. 188 т.1 във вр. С чл. 186 и 187 т.3 от КТ за това ,че не е обработила своевременно  6 броя жалби по наказателни постановления ,с което е нарушила чл. 60 ал.2 от ЗАНН ,констатирано от гл.инспектор Х.К. –н-к сектор „Пътна полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР –Габрово в справка рег.№ 7947 от 18.02.2011 година –за неизпълнение на възложената работа и неизпълнение на техническите и технологически правила.

Въззивният съд в настоящия състав намира ,че по делото не са представени доказателства за връчване на заповедта за наказание. Връчването се удостоверява с подписа на служителя при получаването й като се отбелязва моментът на получаването. Този момент има двуяко значение: за контролиране спазването на сроковете по чл. 194 ал.1 от КТ и за контролиране спазването на срока за обжалване.

Моментът на връчване на заповедта е моментът на налагане на дисциплинарното наказание.Ако не бъде връчена заповедта –няма наложено дисциплинарно наказание.По делото не са представени писмени доказателства за надлежно връчване на заповедта за дисциплинарно наказание- срещу подпис с посочване на момента на получаването. Налице е само признанието на служителката в исковата молба,че на 01.03.2011 година й е била връчена тази заповед.В тази насока районният съд е развил съображения ,които въззивният съд възприема като правилни и законосъобразни.

По отношение на индивидуализиране на нарушенията  въззивният съд намира ,че такава индивидуализация не е направена в заповедта за наложеното наказание респ. в представената докладна записка  на гл. инспектор Х.К. –н-к на сектор „Пътна полиция”  към отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Габрово,която е посочена в мотивите към заповедта за дисциплинарно нарушение.Видно от изброяването на преписките в нея - те са 10 на брой. Служителката е наказана за бездействие и неизпълнение на служебните й задължения по 6 броя преписки с жалби по наказателни постановления,без да са конкретизирани тези преписки.

Освен това видно от посочените входящи номера на тези преписки те датират далеч преди преназначаването й на тази длъжност,което е считано от 01.12.2010 година видно от представеното Допълнително споразумение № 48417 от същата дата.

Третия съществен въпрос,който е от значение за законосъобразността на издадената заповед е дали е изготвена длъжностна характеристика за новата длъжност  на наказаната служителка и дали тя е била запозната с тази  длъжностна характеристика.Доказателства в тази насока не са представени.Представената пред първоинстанционния съд  длъжностна характеристика е за  предходната длъжност, заемана от служителката ,която е неотносима към спора.

При така изяснената фактическа обстановка ,която е възприета и от районния съд въззивният съд споделя изцяло направените  от този съд правни изводи относно незакосъобразността на издадената заповед за дисциплинарно нарушение на служителката Д.М.Б. като счита,че на основание чл. 272 от ГПК следва да се имат предвид и останалите мотиви на първоинстанционния съд .

По изложените съображения настоящия състав на въззивната инстанция намира решението на първоинстанционния съд за правилно  и законосъобразно ,поради което и на основание чл. 271 от ГПК същото следва да бъде потвърдено.

Жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответницата по жалбата направените разноски за настоящата инстанция за адвокатско възнаграждение в размер на 100 лева.

Водим от горното съдът

                            Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА  РЕШЕНИЕ № 345 от 27 юни 2011 година по гр.д. № 854 по описа за 2011 година на Габровския районен съд .

ОСЪЖДА ОД МВР – гр. Габрово да заплати на Д.М.Б.  ЕГН ********** *** направените разноски за въззивната инстанция в размер на 100 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните при наличие на основанията на чл.  280 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ:1.               2.