Р Е Ш Е Н И Е

 

  134

 

 

гр.Габрово.12.05.2011год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ГАБРОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в открито съдебно заседание , проведено на двадесет и девети март  две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сн.Бонева                                                              

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                         

                                                                                         

при секретаря Б.Бобчева и в присъствието на прокурора ..........  като разгледа докладваното от съдията Сн.Бонева  гр.д.  № 121  по описа за 2009 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Подадена е искова молба /том.2 л.703 от делото/ от Б.Г.К. като управител на “Л.Л.П.София” ООД,с адрес гр.София п.к. 1618,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 офис център “South Side” против “ВСК Кентавър – ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Петър Панайотов” № 12А,представлявано от Г.С.Г. за заплащане общо на сумата от 148 988,21лв.В исковата молба се твърди,че ищецът е изпълнил определен по обем услуги съгласно сключения с ответника Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт :Microsoft Dynamics NAV 4.0 № 36.1106 / 15.11.2006год.Описани са и приложени 12бр. фактури за времето 31.07.2007год. до 31.03.2009год. по които се дължат суми от ответника общо в размер на 126 346,30лв.Претендира се и за заплащане на лихви и неустойки съгласно глава VІІ на Договора изчислени към 10.05.2009год.съответно 1045,25лв.,6317,32лв и 15 279,35лв. или общо сумата от 148 988,21лв.ведно със законната лихва за забава за периода от датата на предявяване на иска-27.05.2009год. до момента на изплащане на сумите,както и разноските по делото и адвокатско възнаграждение.На 7.05.2009год. с писмо  № 3347/07.05.2009год. ищецът е уведомил ответника,че при неизпълнение ,ще смятат договора за прекратен на осн.чл.31 във вр. с чл.3 и чл.4.На 15.05.2009год. е връчена и нотариална покана до ответника с искане да изпълни своите задължения в размер на 148 988,21лв.Към датата на предявяване на иска , ищецът твърди ,че ответното дружество не е изпълнило своите задължения,по издадените и приети фактури съгласно таблицата

Прави се искане да се осъди ответното дружество да заплати сумата от 126 346 30лв. представляваща просрочени задължения по издадени и приети от ответника фактури,заедно с неустойка в размер на 6 317,32лв. по чл.30 от Договора,лихва за забава в размер на 1045,25лв. и неустойка в размер на 15 279,35лв. по чл.31 от Договора,ведно със законната лихва от предявяване на иска – 27.05.2009год. до изплащане на сумите и разноски по делото и адвокатско възнаграждение.Представят се доказателства и се правят доказателствени искания.

Ответникът в даденият му срок е депозирал писмен отговор,с който оспорва предявеният иск.Излагат се доводи,че издадените фактури, обективиращи претенции за заплащане на сумата от 126 346,30лв. за извършени консултантски услуги са издадени без да е спазена уговорената в договора и приложенията процедура,не са придружени  от надлежни документи,поради което оспорват изцяло съдържанието им.В исковата молба няма данни кога и дали фактурите са изпращани и кога са получени,за да се начислява лихва за забава.Спорът не бил дали са платени фактурите, а извършени ли са услугите,в какъв обем и съответно цената,счита ,че иска е договор за изработка.Твърди ,че значителна част от възложената работа не е приета по уговорената процедура и внедреният отчасти продукт не изпълнява договореното предназначение.Цитираната нотариална покана и писмо от 07.05.2009год. не са получавани от ответното дружество.С отговора се прави искане за откриване на производство по оспорване истинността на представените  към ИМ фактури,и ако ищецът заяви ,че ще се ползва от тях да се възложи доказателствената тежест на него,по фактурите които не носят подписа на ответника и се изключат от доказателствата,да се задължи ищеца да представи доказателства ,че е притежател на лиценз за ползване на официална българска версия на софтуера и са извършени плащания за годишна поддръжка.

Прави се искане на осн.чл.176 ал.1 от ГПК да се яви представител на ищеца и да отговори на поставените въпроси,както и да се постави допълнителна задача на икономическата експертиза,да се допусне експертиза от вещо лице-компютърен специалист с подробно поставена задача и се допуснат до разпит при довеждане двама свидетели.Да се задължи ответника да представи справка по чл.366 от ГПК,както и  попълнени и подписани Форми за оценка.

На осн.чл.372 от ГПК ищецът представя допълнителна искова молба с която твърди ,че съгласно Договора с ответника са изпълнили определен обем услуги въз основа на двустранно подписани протоколи,както и от мълчаливо потвърдени от ответника протоколи в съответствие с условията в глава VІІІ в чл.39 от Договора.Възложителят е имал възможност след като получи съответния месечен доклад с фактурата,да възрази срещу него или да впише допълнителни бележки            в срока и в съответствие с чл.39 от Договора.До настоящият момент не са представени никакви претенции,възражения или бележки по представените фактури и месечни доклади,с изключение на оспорени фактури № 915/28.11.2008год. и № 968/30.12.2008год. поради твърдението за липса на двустранно подписани протоколи.На 14.01.2009год. са приложени повторно съответните протоколи на л.246 от техните доказателства.Излагат се подробни доводи по всяка една фактура,че е приета от ответника и съответно осчетоводена.Противопоставя се на искането да бъде открито производство по оспорване на фактурите,същото е следвало да стане посредством връщане на оригиналите на издателя, а напротив ответника ги е осчетоводил и ползвал данъчен кредит.Представят се доказателства и се правят доказателствени искания.

На осн.чл.373 от ГПК ответникът е представил допълнителен отговор.Правят се доказателствени искания.

Съдът след като направи служебна справка в Агенция по вписванията установи,че с Решение № 4/21.06.2007год. по ф.д. № 12706/1999год. по описа на Софийски градски търговското дружество “Л.Л.П. София” ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност с фирма “Л.Л.П. София” ООД,поради което е налице активната легитимация на ищеца.Налице е и пасивната легитимация на ответното дружество.

Съдът като обсъди доводите на страните,събраните по делото писмени и гласни доказателства приема следната фактическа страна по делото:

На 07.12.2006год. в гр.София е сключен Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт Microsoft Dinamik NAV 4.0 № 36.1106 между страните по делото –ВСК”Кентавър” ЕООД гр.София със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Петър Панайотов” № 12А като  възложител и “ЛЛП София”- ЕООД гр.София като консултант.

В чл.1 от Договора са описани подробно какви консултански услуги възлага възложителят на консултантът да извърши за въвеждане в редовна експлоатация на софтуерния продукт.В Договора са уговорени подробно правата и задълженията на възложителя,както и тези на консултанта,срока,възнаграждения и плащания,неустойки и обезщетения, начина на приемане на резултата от свършената работа,лицензионните права.

С Приложение № 1 към Договора е уговорено ,че софтуера ще бъде регистриран във “В.К.Д.” ЕООД ***,фактурата за софтуера,както и фактурите на поддръжка ще бъдат изпращани също във “В.К.Д.” ЕООД ***.В Приложение № 2 е описан вида и броя на закупените лицензи,като консултантът се задължава да фактурира стойността на лиценза и годишната поддръжка до 07.12.2006год., а Възложителят ще изплати сумата на четири вноски съгласно графика.

Съгласно Приложение № 3 е определена Методологията на внедряване и график на проекта,в Приложение № 4-Тарифа на консултанта,Приложение № 5-инсталационен протокол,Приложение № 6-поръчка за консултация,Приложение №7-поръчка за програмиране, Приложение № 8-Термини и дефиниции,Приложение № 9-Образец на месечен отчет и Приложение № 10-Протокол за докладвани и отстранени грешки,всичките са неразделна част от Договора.

С протокол от 09.11.2007год. / стр.788/ подписан от представител на ищеца и В.К.Д.” ЕООД са потвърдили ,че съгласно Договора  е инсталиран софтуерния продукт тестван и работи правилно.

Съгласно твърдяното в исковата молба ,че въз основа на извършени услуги по Договора не са заплатени суми по 12бр. фактури,приложени по делото както следва:

1/Фактура № 1147/31.03.2009год. за сумата от 220,50лв. с оправдателни документи за пътните разходи във връзка с продукта.

2/Фактура № 1128/31.03.2009год. за сумата от 11 224,51лв.

3/Фактура  №393/12.03.2009год. за сумата от 48 273,01лв.

4/Фактура № 1079/27.02.2009год. за сумата от 516,34лв.

5/Фактура  № 1047/26.02.2009год. за сумата от 784,45лв.

6/Фактура № 1029/30.01.2009год. за сумата от 13 143,18лв.

7/Фактура № 997/30.12.2008год. за сумата от 713,58лв.

8/Фактура № 968/30.12.2008год. за сумата от 8,249,68лв.

9/Фактура № 915/28.11.2008год. за сумата от 39 579,16лв.

10/Фактура № 881/31.10.2008год. за сумата от 2 206,18лв.

11/Фактура № 733/08.08.2008год. за сумата от 1 201,03лв.

12/Фактура № 265/31.07.2007год. за сумата от 234,70лв.

Към всички фактури са приложени отчети за извършената работа по проекта,както и разходооправдателни документи за пътни и нощувки.

Съгласно чл.37  от Договора са приети образци с които Консултанта трябва да предоставя месечен доклад на Възложителя за извършените услуги , с който се документират предоставените услуги  в края на всеки месец,но не по късно от 5 число на следващия месец.Към всяка от фактурите има такъв доклад,като е безспорно, че една част от тях са подписани както от Клиента/възложителя/ така и от ръководител проекта.Част от месечните доклади/отчети/,включително и за спорните фактури с №№ 968/30.12.2009год. и № 915/28.11.2009год. не се подписани от Клиента,но и не се представиха доказателства ,че същите са оспорени в срок от 24 часа от извършване на услугата по реда уреден в чл.39 от Договора,за което следва да се приеме и се считат за мълчаливо потвърдени.Липсват писмени доказателства за оспорване на предоставените месечни доклади и фактури,както и че не се приемат, с оглед твърдяното в писменния отговор на исковата молба от ответника.

По делото е представена Нотариална покана/л.706/ изпратена от ищеца до М.П. -К. в качеството й на Управител на “ВСК КЕНТАВЪР- ИЗ ДИНАМИКА” ЕООД гр.Дряново,с която се уведомява “В.К.Д.” ЕООД ,че съгласно сключен Договор от 07.12.2006год. за изпълнени по него определен обем услуги се дължи  сумата от 126 346,30лв. по 12бр. посочени фактури.Дължат се лихви и неустойки съгласно Договора изчислени към 10.05.2009год.Същата е връчена на 15.05.2009год. на “ В.К.Д.” ЕООД

Заключението по допуснатата икономическа експертиза на вещото лице Ю.Г.С. е прието от съда и неоспорено от страните.

Вещото лице с оглед зададените въпроси от страните по делото и извършена проверка в счетоводството на ответното дружество и писмените доказателства по делото е установило,че съгласно сключеният Договор ищеца “Л.Л.П.-София” ООД издава данъчни фактури –12броя както са посочени в исковата молба на обща стойност с ДДС 126346,30лв.От издадените данъчни фактури в счетоводството на ответното дружество са осчетоводени,отразени в Дневниците за покупки и обявени в Справки-декларации по ЗДДС фактури с №№ 265/31.07.2007год № 733/08.08.2008год. № 881/31.10.2008год. и № 393/12.03.2009год.Подписаните от Възложителя дневни отчети за извършени консултански услуги са както следва

Факт. № 733/08.08.2008год. за 17лв.

Факт.№ 915/28.11.2008год. за 13066,80лв.

Факт.№ 968/30.12.2008год. за 6683,04лв.

Факт.№997/30.12.2008год. за сумата от 420лв.

Факт.№1029/30.01.2009год. за 9206,09лв.

Факт.№1047/11.02.2009год. за сумата от 560лв.

Факт.№ 1128/31.03.2009год. за сумата  от 8868,41лв.

Неподписаните от двете страни отчети за извършената работа нямат входящи номера.

Вещото лице дава заключение и за размера на уговорената неустойка съгласно чл.30 от Договора за всяка фактура поотделно или общата сума е  6317,32лв.Размера на лихвата съгласно чл.30 от Договора е 1028,49лв.Размера на неустойката по чл.31 от Договора е 15279,35лв.Размерите са определени за времето от датата на плащане на всяка фактура до 08.05.2009год.-датата за която ищецът твърди ,че е прекратил Договора.

На осн.чл.176 от ГПК по искане на процесуалният представител на ответника изпълнителния директор на “Л.Л.П. София” ООД – С.Д. даде отговори на поставените й въпроси и  подробни обяснения относно сключване на Договора и по късно неговото изпълнение.Потвърждава,че извършената работа се отчита с отчети ,които се правят от нейни колеги ,които работят по проекта и на база на тях всеки месец се издават фактурите.Като практика е било тези отчети да се дават на ръка на клиента,по имейл или по факс.Има отчети потвърдени изрично или такива на  база мълчаливо съгласие.Заявява ,че основната причина да прекратят да работят по проекта е неплащането и трудности ,които са срещали с хората по екипа на клиента.Поставените от тях задачи не се изпълнявали в срок, а това е цялостна интегрирана система,която обхваща всички процеси в дружеството-от заявката на материала,планиране , производство,продажби,складово стопанство,счетоводна отчетност.

По делото бяха разпитани като свидетели Д.А. и Н.Ш.,които са работили по внедряване на проекта и услугата съгласно сключения Договор.

Свидетелят А. заяви,че е ходил в Дряново,където работата със софтуера вече е била стартирала,но в счетоводния отдел изпитвали затруднения и е трябвало да помогне.Обяснява, че  след всяко ходене в ответното дружество прави отчет,който оставя на мениджъра в Дряново,който след като провери свършената работа да го подпише.

Свидетелят Ш. като ръководител на отдел в ищцовото дружество потвърждава ,че внедряването на продукта и работата е продължила до март- април 2009год.Обяснява ,че софтуерът е изграден на модулен принцип,като модулите могат да бъдат внедрени всички заедно или поетапно.От както започнали проблемите с плащането му се наложило често да пътува до гр.Дряново.Пояснява ,че консултантите са идвали почти всяка седмица и за свършената работа са били задължени да попълват отчет,който се предоставя на ръководител проекта от страна на клиента.След като клиента подпише отчета,копие от него се изпраща и на възложителя.Ако има възражение при предаване на отчетите заявява ,че не могат да задължат клиента да ги подписва,но ако има възражения би следвало да ги изрази в писмен вид.Има и неподписани отчети от страна на клиента,които са му предадени за подпис и са останали там.Проблема с клиента е започнал някъде от м.април 2008год. когато е спрял плащането към възложителя.Забавянето на приключване на проекта счита ,че се дължи на това ,че постоянно са се променяли изискванията от страна на екипа на клиента.Подавали са се неверни данни към системата от немарливост.Правили са и нов модул извън Договора.Твърди ,че технически може да приключи проекта ако има договорка.

При така установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намира следното:

 Предявените искове са с правно основание чл.327 ал.1 във вр. с чл.318 от ТЗ,във вр. с чл.258-269 и чл.79 от ЗЗД за заплащане на цената по  12бр. фактури подробно изброени в размер на 126 346,30лв.

Чл.294 ал.1 от ТЗ във вр. с чл.86 от ЗЗД за заплащане лихва за забава в размер на 1045,25лв./уговорена по чл.30 от Договора

И неустойка по чл.93 от ЗЗД в размер на  21596,67лв. от които по чл.30 от Договора- -6317,32лв. и по т. 31 от Договора- 15 279,35лв.

Сключеният Договор между страните по своята същност е консултански и се явява разновидност на договора за изработка.С този договор  се задължава консултанта да извърши консултация по някакъв проблем срещу задължение  на възложителя да му заплати уговореното възнаграждение.В случая  Възложителят е възложил на Консултанта да изпълни пакет услуги,необходими за въвеждането в редовно експлоатация на софтуерен продукт Microsoft Dynamics NAV 4.0 в съответствие с изготвен график в Приложение № 3.

Съдът намира ,че сумите по процесните 12бр. фактури се дължат от ответното дружество тъй като до приключване на делото не се доказа да са заплатени ,както и по следните съображения:

Безспорно от писмените доказателства,както и от разпитаните свидетели се установи,че при всяка извършена услуга, консултация, представителите по проекта от страна на Консултанта са предавали отчети, на представителя на проекта от страна на Възложителя, а това е дружеството в което внедрявали софтуера и са давали консултации –“ВСК КЕНТАВЪР- ИЗ ДИНАМИКА”-гр.Дряново. Начина за приемане на резултата от свършената работа е уреден в раздел ОСМИ –чл.37 –чл.40 от Договора.Фактурите са издадени на името на Възложителя по Договора.

Претенцията за плащане на тези фактури е за извършени услуги на част от проекта по Договора и не се твърди от ищеца ,че същият е завършен.Процесуалният представител на ищеца заявява ,че е спряно временно продължаване на действията до приключване на проекта ,тъй като ответното дружество е спряло плащанията.В този смисъл са възраженията на ответното дружество ,че не е завършен проекта,както и че няма двустранно подписани отчети по всяка една от фактурите.

Съдът не приема това възражение от страна на процесуалният представител на ответното дружество ,тъй като последното е можело да използва правата си по чл.38, чл.39 от Договора –представителя на Възложителя да вписва забележки в съответния отчет преди неговото подписване,ако не е съгласен със съдържанието му като посочи причините за това.Тъй като на голяма част в отчетите към процесните фактури няма подпис на клиента,и в срок от 24 часа не се предадени подписани,или е направено възражение,то съгласно чл.39 от Договора следва да се приемат мълчаливо потвърдени.

Както с отговора на исковата молба,така и в процеса на делото ответното дружество не представи доказателства ,че е оспорило в срок представените отчети по извършената работа по проекта ,както и сумите посочени в процесните фактури.

С оглед на доказателствата по делото е безспорно ,че вписаните услуги,както и пътни разходи и нощувки в процесните 12 бр. фактури са извършени по внедряване на Софтуера,съгласно Договора сключен между страните и следва да се заплати техният размер общо на стойност 126 346,30лв. ведно със законната лихва считано от подаване на исковата молба –30.12.2009год. до окончателното изплащане на сумата.

По искането за заплащане на лихва за всеки просрочен ден в съответствие с основния лихвен процент на БНБ ,съдът намира,че същото е основателно и съгласно заключението на вещото лице същата е в размер на 1028,49лв.считано от падежа на всяка фактура до датата посочена от ищеца 08.05.2009год.

Съдът намира ,че основателна е и претенцията за заплащане на неустойка уговорена в чл.30 от Договора-при забава на Възложителя при плащане на дължимото възнаграждение ,той дължи на Консултанта неустойка в размер на  пет процента от неизплатената сума.Съгласно заключението на вещото лице същата е в размер на  6317,32лв.

По претенцията на ищеца за заплащане на сумата като неустойка в размер на 15 279,35лв. съгласно чл.31 от Договора,съдът счита ,че не се дължи по следните съображения:.

Съгласно чл.31 от Договора при забава при плащането по определена фактура в срока уговорен в настоящия договор с повече от 30 дни от датата на падежа,Консултантът може да прекрати договора едностранно,като получи обезщетение в размер на 50% от възнаграждението за услугата,съгласно съответния документ /Приложение № 6-поръчка за консултация/ или приложения на настоящия договор,заедно с неустойката за периода  за забава по предходната точка.

По делото е представено писмо с изх.№ 3347/07.05.2009год.,с което ищеца е уведомил “В.К.Д.”***, че поради просрочени плащания прекратява Договора от 07.12.2006год. на осн.чл.31 от същия,както и системно нарушаване на чл.3,чл.4 и чл. 5 от страна на екипа на ВСК Кентавър.

Безспорно ,е че Договорът е сключен между ищеца и ответното дружество “ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД , гр.София , а не със В.К.Д.” ЕООД на когото е изпратено писмото за прекратяване на договора.С оглед на това не следва да се присъжда уговореното обезщетение по чл.31 от Договора  в размер на  15 279,35лв.тъй като Договорът не е прекратен с ответното дружество –“ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД ,гр.София .

Тъй като страните са направили искане за присъждане на разноски по делото,съдът намира ,че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца по компенсация разноски в размер на 4871,75лв.

Не следва да се признае искането за уважаване на направени разноски за адвокатски хонорар от ищеца в размер на 4200лв. вписани в Договор за правна помощ / л.5/ тъй като изрично е записано че е договорено в този размер ,но няма доказателства че е заплатено.

Водим от горното съдът

 

                                    Р Е Ш И :

ОСЪЖДА “ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Петър Панайотов” № 12А БУЛСТАТ 831628048, представлявано от Г.С.Г.  ДА ЗАПЛАТИ на “Л.Л.П. София” ООД ,ЕИК 130101440,със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 ,офис център”South Side” сумата в размер на 126 346,30лв./сто двадесет и шест хиляди триста четиридесет и шест лева 0,30ст./ по фактури №№ 265/31.07.2007год.№ 733/08.08.2008год. № 881/31.10.2008год. № 915/28.11.2008год. №968/ 30.12.2008год. № 997/30.12.2008год. №1029/30.01.2009год. № 1047/ 11.02. 2009  № 1079/27.02.2009год.№ 393/12.03.2009год. № 1128/31.03.2009год. и № 1147/31.03.2009год. за извършени услуги по Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт Microsoft Dinamics NAV 4.0  от 07.12.2006год.ведно със законната лихва ,считано от  30.12.2009год. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА “ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Петър Панайотов” № 12А БУЛСТАТ 831628048,представлявано от Г.С.Г.  ДА ЗАПЛАТИ на “Л.Л.П. София” ООД ,ЕИК 130101440,със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 ,офис център”South Side” ОБЩО сумата в размер на 1028.49лв /хиляда  двадесет и осем лева 0,49ст./представляваща лихва за всеки просрочен  ден от падежа на вяска една от фактурите с №№ 265/31.07.2007год.№ 733/08.08.2008год. № 881/31.10.2008год. № 915/28.11.2008год. №968/ 30.12.2008год. № 997/30.12.2008год. №1029/30.01.2009год. № 1047/ 11.02. 2009  № 1079/27.02.2009год.№ 393/12.03.2009год. № 1128/31.03.2009год. и № 1147/31.03.2009год. до 08.05.2009год.в съответствие с основния лихвен процент на БНБ и чл.30 по Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт Microsoft Dinamics NAV 4.0  от 07.12.2006год. и ОТХВЪРЛЯ в останалата част до 1045,25лв. като недоказан.

ОСЪЖДА “ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Петър Панайотов” № 12А БУЛСТАТ 831628048, представлявано от Г.С.Г.  ДА ЗАПЛАТИ на “Л.Л.П. София” ООД ,ЕИК 130101440,със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 ,офис център”South Side” ОБЩО сумата в размер на 6317,32лв./шест хиляди триста и седемнадесет лева 0,32ст./ представляваща неустойка върху неизплатените суми по фактурите с №№ 265/31.07.2007год.№ 733/08.08.2008год. № 881/31.10.2008год. № 915/28.11.2008год. №968/ 30.12.2008год. № 997/30.12.2008год. №1029/30.01.2009год. № 1047/ 11.02. 2009  № 1079/27.02.2009год.№ 393/12.03.2009год. № 1128/31.03.2009год. и № 1147/31.03.2009год. съгласно чл.30 по Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт Microsoft Dinamics NAV 4.0  от 07.12.2006год.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от “Л.Л.П. София” ООД ,ЕИК 130101440,със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 ,офис център”South Side”за заплащане на сумата от  15 279,35лв. по чл.31 от Договор за внедряване,консултация и поддръжка на софтуерен продукт Microsoft Dinamics NAV 4.0  от 07.12.2006год. ПРОТИВ“ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул.”Петър Панайотов” № 12А БУЛСТАТ 831628048, представлявано  от Г.С.Г.  като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА “ВСК КЕНТАВЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Петър Панайотов” № 12А БУЛСТАТ 831628048,представлявано от Г.С.Г.  ДА ЗАПЛАТИ на “Л.Л.П. София” ООД ,ЕИК 130101440,със седалище и адрес на управление гр.София,ул”Майстор Алекси Рилец” № 38 ,офис център”South Side”направените разноски по делото по компенсация в размер на  4871,75лв./четири хиляди осемстотин седемдесет и един лева 0,75ст./.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред АС-В.Търново в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

    

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.